zdms

Prizidek je predviden ob severni strani otroškega in mladinskega dispanzerja ter ginekološkega oddelka Zdravstvenega doma Murska Sobota.

Investicija za prihodnost

Poleg dveh večjih večnamenskih prostorov, opremljenih za kakovostno vključevanje ranljivih skupin uporabnikov, in za izvedbo skupinskih delavnic in svetovanj, ki jih izvaja Center za krepitev zdravja, bo prostor tudi za dodatne ambulante, pisarne in drugo. Center za krepitev zdravja je letos pomembno okrepil svoje delovanje, tako po številu zaposlenih strokovnjakov kakor tudi po obsegu aktivnosti, ki jih izvaja in jih bo v ustreznih prostorih še nadgrajeval. Pomembna pridobitev novogradnje je tudi dvigalo. Omogočen bo dostop invalidnih oseb tako do novih prostorov, kakor tudi do obstoječih ambulant v 1. nadstropju. Obstoječ objekt namreč nima dvigala in je nedostopen za osebe na invalidskih vozičkih. Izvedba investicije bo pomembno vplivala na zagotavljanje visoke kakovosti zdravja in bivalnega okolja, s tem pa na dvig življenjskega standarda vseh občanov v občini Murska Sobota in občinah ustanoviteljicah. Vrednost celotnega projekta je 954.385,87 EUR, pri čemer Zdravstveni dom Murska Sobota financira investicijo v vrednosti 654.385,87 EUR iz lastnih sredstev oziroma iz presežnih prihodkov nad odhodki ustvarjenih v zadnjih letih. Preostali znesek v višini 300.000 EUR predstavljajo sredstva evropske kohezijske politike iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSRR) in del iz proračuna RS, namenjenih za izgradnjo in opremo prostorov, v katerih bo deloval Center za krepitev zdravja. Omenjena sredstva so bila uspešno pridobljena s strani Mestne občine Murska Sobota v okviru Javnega razpisa “Nadgradnja in razvoj preventivnih programov in njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih”, ki ga v vsebinskem smislu izvaja ZD Murska Sobota v letih 2018 in 2019, sofinancirata pa Evropski socialni sklad (ESS) in proračun RS. Izvajalec del je POMGRAD, d.d. Murska Sobota, ki je bil izbran na podlagi skupnega javnega naročila Mestne občine Murska Sobota in Zdravstvenega doma Murska Sobota.

Pomemben korak pri reševanju prostorske stiske

Zadnja investicija v izgradnjo objekta oziroma pridobitev prostorskih kapacitet – izgradnja Diagnostičnega laboratorija na dvorišču ZDMS – je bila realizirana pred 39 leti. V zadnjih desetletjih novogradenj ni bilo, investicije so bile usmerjene v saniranje in optimizacijo obstoječe infrastrukture. S širitvijo obstoječih programov dejavnosti (ambulante družinske medicine, zobozdravstvena dejavnost), zaradi nadgradnje (preoblikovanje Zdravstveno-vzgojnega centra v Center za krepitev zdravja, ambulante za mentalno zdravje v Center za duševno zdravje otrok, mladostnikov in odraslih) in po pridobitvi novih programov (Razvojna ambulanta za zgodnje obravnavanje otrok in mladostnikov) so se pojavile tudi nove potrebe po primernih prostorih. Zdravstveni dom Murska Sobota uresničuje poslanstvo in lastno vizijo javnozdravstvenega zavoda s pomembno pridobitvijo novih programov in širitvijo obstoječih programov v letu 2018/19. Za izvedbo dodatnih in nadgrajenih vsebin so potrebni novi prostori, ki jih bo novogradnja prizidka omogočala. Novi prostori bodo občanom in ostalim uporabnikom na voljo v začetku prihodnjega leta. Gre za pomembno pridobitev, ki bo izboljšala pogoje dela in kakovostno izvajanja javnih zdravstvenih programov.

Za komentiranje morate biti prijavljeni!
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila.